[ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว ยินดีต้อนรับ *** เชิญชวนผู้สนใจเข้าตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ศาลาขาว โดยคัดลอก Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/9t6dr2  
     ข้อมูล อบต.
    ผู้บริหาร
    บุคลากร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    สภา อบต.
    วิสัยทัศน์
    ศูนย์บริการประชาชน
    ข้อมูลทั่วไป
    โครงสร้างการบริหาร
    อำนาจหน้าที่
     โครงสร้าง อบต.
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาฯ
    กองสาธารณสุขฯ
    ผู้บริหาร อบต.
    หน่วยตรวจสอบภายใน
    พนักงานส่วนตำบลระดับบริหารงานท้องถิ่น
    โครงสร้างหน่วยงาน
     เว็บที่น่าสนใจ
    เว็บจังหวัดสุพรรณบุรี
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    แหล่งท่องเที่ยว
    ภาพกิจกรรม
    สมุดเยี่ยม
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Facebook อบต.ศาลาขาว
     แผนสามปี
    แผนสามปี (พ.ศ.2558-2560)
    รายระเอียดโครงการพัฒนา แผนสามปี พ.ศ.2559-2561
     ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
    ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
     รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
    แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
    ขั้นตอนการร้องเรียน
    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
    สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์
     ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
    ประจำปี 2561
    ประจำปี 2562
     การป้องกันการทุจริต
    คำปฏิญาณตนขององค์การบริหารส่วนตำบล
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     กฎหมายน่ารู้
    กฎหมายส่วนท้องถิ่น
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเปิดเผยราคากลาง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนดำเนินงานประจำปี 2562
    แผนดำเนินงานประจำปี 2561
    แผนดำเนินงานประจำปี 2560
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
     งานการเงินและบัญชี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     การดำเนินงาน
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การแบ่งงานและมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่
    นโยบายการกำกับดูลองค์การที่ดี
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนพัฒนาบุคลากร
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    ประมวลจริยธรรม
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Banner
 


ผู้ใช้บริการ 457682
วันนี้ 262
เดือนนี้ 8062

เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์

Web-Admin
 
ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาวให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2559
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  
 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นรอบอาคารเอนกประสงค์ อบต.ศาลาขาว
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำประตูเหล็กปิด-เปิด ศพด.บ้านดอนสนวน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง
ประกาศผู้ชนะจ้างขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ม.1 บ้านดอนหัวฝ้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสนวน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ อบต.
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านเกาะวังเพลง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 27 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4
  
 
สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาของตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ทางศาสนาของตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

เพลงอีแซว

 เพลงอีแซว  เป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีกำเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่า 100 ปี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวตำบลศาลาขาว
  • เตาเศรษฐกิจ
  • เครื่องสีข้าวโบราณ
  • การผลิตพระ
  • เพลงอีแซว
สวนสุขภาพประจำตำบลศาลาขาว
อาเซียน น่ารู็

 นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มตัวแล้ว 

 
หัวข้อ ตอบ อ่าน
  จะขอน้ำต้องทำอย่างไรบ้างครับ ??? sunare 2 31
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังยาง ??? ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวังยาง 0 41
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ??? kratai_ka 2 72
  บริษัท วีซีคอนโทรลมาติก จำหน่าย inverter และรับซ่อม inverter ??? ked 0 49
  ประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ-ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ Excel ??? เบี้ยยังชีพ/เดลส์เน็ท 0 115
  รายการท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร/ฝึกทบทวน อปพร. ??? ร้อย.ลว.ไกล 9 0 56
  รับเปิดบิลให้แก่ภาครัฐ และเอกชนทั่วไป ??? may 0 20
  จองคิวชำระภาษี ??? sudarud 5 67
  มาทำธุรกิจตู้น้ำมันและตู้เติมเงินหยอดเหรียญ ??? tsthai 0 11
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ค่ะ ??? nid 0 23
  
นายมณเฑียร นาคทองอินทร์
นายก อบต.
เบอร์โทร : 062-464-7493
 
นางภัณฑิลา นกโต
ปลัด อบต
เบอร์โทร : 081-378-2977
 
หนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  มติชน
  สยามดารา
  เดลินิวส์

ส่วนราชการที่สำคัญ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมบัญชีกลาง
  โยธาไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานกฤษฎีกา
  ข่าวสารสำนักงบประมาณ
  คกก.กระจายอำนาจให้ อปท
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เว็บบันเทิง

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง 11
  ช่อง ITV

เว็บบริการชั้นนำ

  sanook

ความรู้งานบริหารงานบุคคล

  แบบฟอร์ม

คลังข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

  แบบฟอร์ฒรับเรื่องร้องเรียน
  คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือต่าง ๆ

  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561

  แผนงานโครงการเครื่องหมายและวัสดุ
  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว
ม.1 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
035-599635
E-mail : Salakao2555@hotmail.com