องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว:: WWW.SALAKAO.COM [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว ยินดีต้อนรับ *** เชิญชวนผู้สนใจเข้าตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ศาลาขาว โดยคัดลอก Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/9t6dr2  
     ข้อมูล อบต.
    ผู้บริหาร
    บุคลากร
    พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    สภา อบต.
    วิสัยทัศน์
    ศูนย์บริการประชาชน
    ข้อมูลทั่วไป
    โครงสร้างการบริหาร
    อำนาจหน้าที่
     โครงสร้าง อบต.
    โครงสร้างหน่วยงาน
    ผู้บริหาร อบต.
    พนักงานส่วนตำบลระดับบริหารงานท้องถิ่น
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขฯ
    กองการศึกษาฯ
    หน่วยตรวจสอบภายใน
     เว็บที่น่าสนใจ
    เว็บจังหวัดสุพรรณบุรี
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    แหล่งท่องเที่ยว
    ภาพกิจกรรม
    สมุดเยี่ยม
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Facebook อบต.ศาลาขาว
     แผนสามปี
    แผนสามปี (พ.ศ.2558-2560)
    รายระเอียดโครงการพัฒนา แผนสามปี พ.ศ.2559-2561
     ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
    ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
     รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
    แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
    ขั้นตอนการร้องเรียน
    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี
    ประจำปี 2561
    ประจำปี 2562
     กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสปลอดทุจริต
    คำปฏิญาณตนขององค์การบริหารส่วนตำบล
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     กฎหมายน่ารู้
    กฎหมายส่วนท้องถิ่น
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเปิดเผยราคากลาง
    ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนดำเนินงานประจำปี 2560
    แผนดำเนินงานประจำปี 2561
    แผนดำเนินงานประจำปี 2562
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
     งานการเงินและบัญชี
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     การดำเนินงาน
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    มาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การแบ่งงานและมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่
Banner
 


ผู้ใช้บริการ 393622
วันนี้ 179
เดือนนี้ 7901

เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์

Web-Admin
 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขขาว เรื่องรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ศาลาขาว
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบรับการประเมินภาษี และชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562
  
 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 ปี 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกระดานไม้อัดติดป้ายประกาศ จำนวน 15 ป้าย
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ม.8 บ้านดอนแจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.1 บ้านดอนหัวฝ้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูน้ำปิดเปิด ม.9 บ้านดอนบ้านหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายภายในตำบลศาลาขาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมอุปกรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2561
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.61
  
 
สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาของตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ทางศาสนาของตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

เพลงอีแซว

 เพลงอีแซว  เป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของ สุพรรณบุรี มีกำเนิดและแพร่หลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เพลงอีแซวมีความเป็นมาที่ยาวนาน มากกว่า 100 ปี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวตำบลศาลาขาว
  • เตาเศรษฐกิจ
  • เครื่องสีข้าวโบราณ
  • การผลิตพระ
  • เพลงอีแซว
สวนสุขภาพประจำตำบลศาลาขาว
อาเซียน น่ารู็

 นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มตัวแล้ว 

 
หัวข้อ ตอบ อ่าน
  จำหน่ายปั๊มน้ำมันขนาดเล็กถึงใหญ่,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ??? tsthai 0 82
  ประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ-ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ Excel ??? เบี้ยยังชีพ/เดลส์เน็ท 0 99
  moyva111@gmail.com ??? moyva1818 4 57
  moyva111@gmail.com ??? moyva1818 0 66
  ขอสอบถามเรื่องเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดจะเข้าค่ะ ??? warune 1 30
  เรียนท่านเลขานายกฯ ??? nunutzaa 3 99
  ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยว่างไหม ??? fireman 5 115
  ไฟฟ้า ดับ จำนวน 2 จุด ??? ประชาชน หมู่ที่ 6 1 19
  ขอสอบถามการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ??? เบญจนันท์ 1 23
  รายการท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร/ฝึกทบทวน อปพร. ??? ร้อย.ลว.ไกล 9 0 47
  
นายมณเฑียร นาคทองอินทร์
นายก อบต.
เบอร์โทร : 062-464-7493
 
นางภัณฑิลา นกโต
ปลัด อบต
เบอร์โทร : 081-378-2977
 
หนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  มติชน
  สยามดารา
  เดลินิวส์

ส่วนราชการที่สำคัญ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมบัญชีกลาง
  โยธาไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานกฤษฎีกา
  ข่าวสารสำนักงบประมาณ
  คกก.กระจายอำนาจให้ อปท
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เว็บบันเทิง

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง 11
  ช่อง ITV

เว็บบริการชั้นนำ

  sanook

ความรู้งานบริหารงานบุคคล

  แบบฟอร์ม

คลังข่าวมหาดไทย

  คลังข่าวมหาดไทย

รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

  แบบฟอร์ฒรับเรื่องร้องเรียน
  คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือต่าง ๆ

  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561

  แผนงานโครงการเครื่องหมายและวัสดุ
  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว
ม.1 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
035-599635
E-mail : Salakao2555@hotmail.com